Yokohama Restaurant
Japanese Restaurant - American Restaurant
Yokohama Restaurant
288 Main Street, Gorham, New Hampshire

Japanese Restaurant - American RestaurantPhone: (603) 466-2501